Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Long An Tháng 03 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Long An được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Long An là một tỉnh thuộc lưu vực sông sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 4.493,8km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 34 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Long An gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 803.764m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 694.039m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 809.732m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 1.289.406m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 1.365.364m3/ngày.

Trong phạm vi tỉnh, diễn biến mực nước trung bình tháng 2 tại các tầng chứa có xu thế hạ so với tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất tại các tầng chứa nước dao động từ là 0,2 – 0,43m. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,83m tầng chứa nước qp1 tại thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Q02204T). Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -20,43m tầng chứa nước n21 tại tại xã Nhị Thành, huyện Thụ Thừa (Q604060).

Dự báo mực nước trong các tầng chứa nước vào tháng 3 và tháng 4 mực nước có xu thế hạ.

Cảnh báo mực nước dưới đất: Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 4 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo (xem bảng sau). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này

Bảng 3. Cảnh báo độ sâu mực nước trung bình tháng 2

STT

SHLK

TCN

Vị trí

Độ sâu
MN(m)

Mc
n
ước
GHCP

đạt
đến Hcp

1

Q604050

n22

Xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

-19,16

-30

63,87

2

Q022050

n21

TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa

-16,19

-30

53,97

3

Q604060

n21

Xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

-20,43

-30

68,10

4

Q02204Z

n22

TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa

-15,72

-30

52,40

Xem chi tiết tại đây.