Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Long An Tháng 01 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Long An được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Long An là một tỉnh thuộc lưu vực sông sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 4.493,8km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 34 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Long An gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 803.764m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 694.039m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 809.732m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 1.289.406m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 1.365.364m3/ngày.

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Q02202T) mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,66m so với tháng 11.

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp là 0,16m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (Q02702Z). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,22m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Q684030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,93m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Q326020M1).

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,52m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Q02204T) và giá trị dâng cao là 0,09m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Q684040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,96m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Q02204T), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -10,91m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Q326030M1).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,24m tại xã Nhị Thành, huyện Thụ Thừa (Q604050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,28m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (Q02704T), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -19,29m tại xã Nhị Thành, huyện Thụ Thừa (Q604050).

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,36m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (Q02704Z). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,78m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Q684060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -20,39m tại xã Nhị Thành, huyện Thụ Thừa (Q604060).

Dự báo trong tháng 1/2022 và tháng 2/2022 mực nước dưới đất của tầng chứa nước qp3, qp2-3, qp1, n22, n21 đều có xu thế hạ.

Xem chi tiết tại đây