Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hưng Yên Tháng 8 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hưng Yên
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Hưng Yên là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 926 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 18 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hưng Yên gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 261.717m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 1.439.036 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tng cha nước Holocene (qh)

– Lp cha nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,39m tại P. Minh Khai, TP. Hưng Yên (Q.128M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,73m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129M1) và sâu nhất là -2,62m tại P. Minh Khai, TP. Hưng Yên (Q.128M1).

– Lp cha nước Holocene h(qh1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,1m tại TT. Vương, huyện Tiên Lữ (Q.130M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,38m tại xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào (Q.127) và sâu nhất là -2,08m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119M1).

* Tng cha nước Pleistocene (qp)

Lp cha nước Pleistocene thượng (qp2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 hạ so với tháng 6. Giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại TT. Vương, huyện Tiên Lữ (Q.130aM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,29m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129aM1) và sâu nhất là -9,15m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119aM1).

– Lp cha nước Pleistocene h(qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 hạ so với tháng 6. Giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại TT. Vương, huyện Tiên Lữ (Q.130bM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,31m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129bM1) và sâu nhất là -9,15m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119bM1).

1.3. Tng cha nước Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Q.193b). Mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không đáng kể so với tháng 6.

  1. Dự báo mực nước dưới đất

2.1. Tng cha nước Holocene (qh)

– Lp cha nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Lp cha nước Holocene h(qh1): Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

2.2. Tng cha nước Pleistocene (qp)

Lp cha nước Pleistocene thượng (qp2): Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Lp cha nước Pleistocene h(qp1): Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước có xu thế dâng.

2.3. Tng cha nước Neogene (n)

Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước tại công trình Q.193b có xu thế dâng.