Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hưng Yên Tháng 01 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hưng Yên được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Hưng Yên là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 926 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 18 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hưng Yên gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 261.717m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 1.439.036 m3/ngày.

– Tầng chứa nước Holocene (qh): lớp chứa nước Holocene thượng (qh2) trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,73m tại phường Minh Khai, TP. Hưng Yên (Q.128M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,74m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129M1) và sâu nhất là -3,98m tại P. Minh Khai, TP. Hưng Yên (Q.128M1); lớp chứa nước Holocene hạ (qh1) trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,24m tại TT. Vương, huyện Tiên Lữ (Q.130M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,54m tại xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào (Q.127) và sâu nhất là -2,2m tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119M1).

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2) trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,42m tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ (Q.130aM1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,67m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129aM1) và sâu nhất là -9,13m tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119aM1); lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1) trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,48m tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Q.193a). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,74m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129bM1) và sâu nhất là -9,13m tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119bM1).

– Tầng chứa nước Neogene (n): trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Q.193b). Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,47m so với tháng 11.

Xem chi tiết tại đây.