Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hưng Yên Tháng 01 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nam Định được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Nam Định là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1669 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 11 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nam Định gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 402.221m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 1.625.269m3/ngày.

– Tầng chứa nước Holocene (qh): lớp chứa nước Holocene thượng (qh2) trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,45m tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu (Q.111) và sâu nhất là -1,09m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109); lớp chứa nước Holocene hạ (qh1) trong phạm vi tỉnhchỉ có 1 công trình quan tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108aM1). Mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11.

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2) trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,24m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109a). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,9m tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu (Q.110a) và sâu nhất là -16,7m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109a).

– Tầng chứa nước Neogene (n): trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109b). Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,2m so với tháng 11.

Xem chi tiết tại đây.