Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Huế Tháng 01 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thừa Thiên Huế được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Thừa Thiên Huế là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hương có diện tích tự nhiên là 5025,30 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 797.111,9 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 180.422,2m3/ngày.

– Tầng chứa nước Holocene (qh): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,32m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H) và dâng 0,20m tại xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy (QT7a-H). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,43m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3a-H) và sâu nhất là -2,94m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H).

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (QT9-H) và dâng cao nhất là 0,18m tại xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy (QT7b-H). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,04m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là -4,76m tại xã Thủy Biều, TP.Huế (QT5-H).

Xem chi tiết tại đây.