Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hải Dương Tháng 01 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hải Dương được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Hải Dương là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.648 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 13 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hải Dương gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 179.474 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 527.046 m3/ngày.

– Tầng chứa nước Holocene (qh): lớp chứa nước Holocene thượng (qh2) trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ nhất là 0,22m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Q.146). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,42m tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (Q.144M1) và sâu nhất là -1,75m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Q.146); lớp chứa nước Holocene hạ (qh1) trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,1m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131) và giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ (Q.148). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,22m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131) và sâu nhất là -5,46m tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ (Q.148).

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2) theo kết quả quan trắc tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131a). Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,32m so với tháng 11; lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1) trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,3m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,94m tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Q.145a) và sâu nhất là -6,56m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131b).

– Tầng chứa nước Neogene (n): trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Q.149). Mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11.

Xem chi tiết tại đây.