Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hà Tĩnh Tháng 7 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất
lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử
dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 6.055,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 30 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 750.567,5m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 234.584,3m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là0,42m tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (QT5-HT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,56m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT) và sâu nhất là -6,99m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (QT3-HS).

* Tng cha nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,41m tại xã Đức Lạc, huyện Hương Sơn (QT5b-HS) và giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (QT6-HT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,61m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7a-HT) và sâu nhất là -7,75m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK).

  1. Dbáo mc nước dưới đất

 Trong tháng 7 và tháng 8, mực nước tại tầng chứa nước qh có xu thế dâng đầu tháng 7 sau đó hạ dần hạ. Tại tầng chứa nước qp mực nước có xu thế hạ, riêng công trình QT5a-HT và QT5b-HS mực nước có xu thế dâng đầu tháng 7 sau đó hạ dần.