Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đồng Tháp Tháng 03 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Tháp được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Đồng Tháp là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 3375,4km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 19 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Tháp gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 696.567m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 571.111m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 681.846m3/ngày, tầng chứa nước n2là 754.332m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 961.709m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 4 tầng chứa nước chính.

Trong phạm vi tỉnh, diễn biến mực nước trung bình tháng 2 tại 4 tầng chứa nước có xu thế hạ so với tháng 1; riêng tầng chứa nước Pliocene trung (n22) mực nước trung bình có xu thế dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất tại các tầng chứa nước dao động từ là 0,06 – 0,23m. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,45m tầng chứa nước qp3 tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031020). Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,59m tầng chứa nước n21 tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206040M1).

Dự báo mực nước trong các tầng chứa nước vào tháng 3 và tháng 4 mực nước có xu thế hạ.

Cảnh báo mực nước dưới đất: Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có công trình Q206030M1(TCN n22 – xã Hòa Long, huyện Lai Vung) và công trình Q206040M1 (TCN n21 – xã Hòa Long, huyện Lai Vung) độ sâu mực nước trung bình tháng 2 lần lượt là -15,27m đạt 50,90%, – 15,59m đạt 51,97% so với mực nước hạ thấp cho phép (-30m). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Xem chi tiết tại đây.