Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đồng Tháp Tháng 01 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Tháp được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Đồng Tháp là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 3375,4km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 19 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Tháp gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 696.567m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 571.111m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 681.846m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 754.332m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 961.709m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 4 tầng chứa nước chính.

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp là 0,22m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,97m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -5,15m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606020).

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 11. Giá trị hạ thấp là 0,14m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,07m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -5,87m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206020M1).

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 11. Giá trị hạ thấp là 0,3m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,72m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -5,55m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606040).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị dâng hạ thấp là 0,14m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,98m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,01m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206030M1).

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,12m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206040M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,10m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,42m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206040M1).

Dự báo trong tháng 1/2022 và tháng 2/2022 mực nước dưới đất của tầng chứa nước qp3, qp2-3, qp1, n22, n21 đều có xu thế hạ.

Xem chi tiết tại đây.