Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Cà Mau Tháng 01 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Cà Mau được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Cà Mau là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 5331,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 25 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Cà Mau gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 309.944m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 692.224m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 716.634m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 1.641.783m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 506.257m3/ngày.

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu hướng dâng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại phường 9, TP.Cà Mau (Q17701ZM1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,19m tại phường 9, TP.Cà Mau (Q17701ZM1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -7,45m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631020).

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại phường 9, TP.Cà Mau (Q177020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,99m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -20,58m tại phường 5, TP.Cà Mau (Q188020).

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Giá trị hạ thấp là 0,09m tại phường 9, Tp Cà Mau (Q177040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,92m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,68m tại phường 5, Tp Cà Mau (Q188030).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,12m tại xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước (Q629050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,87m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,80m tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn (Q19904T).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n21): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Giá trị dâng cao là 0,23m tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn (Q19904ZM1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,09m tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn (Q19904ZM1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -23,13m tại phường 9, TP.Cà Mau (Q17704ZM1).

Dự báo trong tháng 1/2022 và tháng 2/2022 mực nước dưới đất của 4 tầng chứa nước qp3, qp2-3, qp1, n22 đều có xu thế hạ; riêng tầng chứa nước n21 mực nước có xu thế dâng, hạ.

Xem chi tiết tại đây.