Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bình Phước Tháng 06 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bình Phước là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 6.876,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 2 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp1 là 52.962m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 398.480m3/ngày, Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 1 tầng chứa nước chính n22.

Diễn biến mực nước: Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Q223040) thuộc tầng chứa nước neogen. Mực nước trung bình tháng 5 dâng 0,11m so với tháng 4. Mực nước trong tháng nông nhất là -3,46m và sâu nhất là -4,01m.

Dự báo mực nước vào tháng 6 và tháng 7 của tầng chứa nước Pliocene trung (n22) có xu thế dâng.

Cảnh báo mực nước dưới đất: trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây.