Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bình Dương Tháng 01 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Dương được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bình Dương là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.694,64km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 6 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Dương gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 12.316m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 334.073m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 439.360m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 324.407m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 204.979m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 2 tầng chứa nước chính.

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Thới Hòa,huyện Bến Cát (Q224020) mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,51m so với tháng 11.

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,52m xã Thới Hòa, huyện Bến Cát (Q22404Z). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,99m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát (Q22404Z), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -6,02m tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo (Q22504Z).

Dự báo vào tháng 1/2022 và tháng 2/2022 mực nước dưới đất của tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3) có xu thế hạ; tầng chứa nước Pliocene trung (n22) có xu thế dâng, hạ.

Xem chi tiết tại đây.