Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bình Dương Mùa Mưa Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Dương được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bình Dương là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.694,64km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 6 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Dương gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 12.316m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 334.073m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 439.360m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 324.407m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 204.979m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 2 tầng chứa nước chính.

Diễn biến mực nước trong các tầng chứa nước:

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Thới Hòa, huyện Bến Cát (Q224020) mực nước trung bình mùa khô 11/2021 – 4/2022 dâng 0,16m so với cùng kỳ 1 năm trước.

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô 11/2021 – 4/2022 dâng so với cùng kỳ 1 năm trước. Giá trị dâng cao nhất là 1,38m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát (Q22404Z). Mực nước trung bình mùa khô 11/2021 – 4/2022 nông nhất là -5,48m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát (Q22404Z), mực nước trung bình mùa khô 11/2021 – 4/2022 sâu nhất là -6,56m tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo (Q22504Z).

Chất lượng nước: Kết quả phân tích mẫu nước mùa mưa năm 2021 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước nhạt. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3) có chỉ tiêu F vượt GTGH (QCVN09-MT:2015/BTNMT).

Dự báo mực nước trung bình các tháng mùa mưa 2022 có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước..

Cảnh báo mực nước dưới đất: trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo

Xem chi tiết tại đây: