Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bến Tre Tháng 01 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bến Tre được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bến Tre là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.360,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 15 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bến Tre gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 565.509m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 552.019m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 396.056m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 878.659m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 1.018.285m3/ngày.

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 11. Giá trị dâng cao là 0,08m tại thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,33m tại thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -7,59m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630020).

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 11. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,83m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,53m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q21903T).

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Giá trị dâng cao là 0,06m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,19m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,38m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219030).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,49m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q21904T), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,24, tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630050).

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,62m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,86m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630060).

Xem chi tiết tại đây.