Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bắc Ninh Mùa Tháng 01 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Bắc Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 823,1 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 9 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 161.880 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 604.329 m3/ngày.

– Tầng chứa nước Holocene (qh): Theo kết quả quan trắc tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (Q.115 – lớp chứa nước qh2). Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,94m so với tháng 11.

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2) theo kết quả quan trắc tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (Q.37). Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,08m so với tháng 11; lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1) trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,72m tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong (Q.38M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,85m tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du (Q.50a) và sâu nhất là -7,51m tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Q.36).

Xem chi tiết tại đây.