Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bạc Liêu Tháng 01 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bạc Liêu được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bạc Liêu là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2585,3km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 17 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bạc Liêu gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 95.811m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 615.069m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 595.721m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 1.109.555m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 977.199m3/ngày.

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp là 0,14m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,04m tại xã Phường 7, thị xã Bạc Liêu (Q597020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -11,40m tại xã Phước Long,huyện Phước Long (Q632020).

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế không rõ ràng so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại phường 7, thị xã Bạc Liêu (Q597030M1) và giá trị dâng cao là 0,21m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,55m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,57m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030).

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Giá trị dâng cao là là 0,06m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,56m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,78m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609040).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Giá trị dâng cao là 0,14m tại Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,56m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,47m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609050).

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp là 0,09m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,98m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,06m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609060).

Xem chi tiết tại đây.