Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh An Giang Tháng 06 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh An Giang được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

An Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 3.536,8km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 18 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh An Giang gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 387.464m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 662.211m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 359.695m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 308.786m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 242.239m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 4 tầng chứa nước chính.

Trong phạm vi toàn tỉnh, diễn biến mực nước trung bình tháng 5 tại các tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) và tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3) hạ so với tháng 4; tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1) dâng so với tháng 4; tầng chứa nước Pliocene trung (n22) dâng hạ không đáng kể so với tháng 4. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,45m, tầng chứa nước qp3 tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên. Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -5m, tầng chứa nước qp2-3  tại xã Lê Chánh, huyện Tân Châu (Q203040M1).

Dự báo mực nước trong các tầng chứa nước vào tháng 6 và tháng 7 mực nước trong các tầng chứa nước qp3, qp2-3 có xu thế dâng và tầng chứa nước qp1, n22 có xu thế hạ

Cảnh báo mực nước dưới đất: trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo

Xem chi tiết tại đây.