Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 01 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất TP Hồ Chí Minh được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Hồ Chí Minh là thành phố thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.061km2. Trong phạm vi Thành phố hiện nay có 37 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất TP Hồ Chí Minh gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 206.017m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 325.317m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 310.945m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 414.586m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 276.380m3/ngày.

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 1,14m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,12m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (Q01302EM1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -7,74m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808020).

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 1,29m tại phường Đông Hưng, Quận 12 (Q019340). Giá trị dâng cao nhất là 0,14m tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (Q007030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,52m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (Q00202B), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -18,84m tại phường Đông Hưng, Quận 12 (Q019340).

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp là 1,10m tại phường Hiệp Thành, Quận 12 (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,18m tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (Q821040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,85m tại phường Hiệp Thành, Quận 12 (Q017030M1).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,58m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,60m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (Q822040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -18,74m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011040).

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): trong phạm vi thành phố, tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404ZM1) mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,12m so với tháng 11.

Dự báo trong tháng 1/2022 và tháng 2/2022 mực nước dưới đất của tầng chứa nước qp3, qp2-3, qp1, n22 đều có xu thế hạ, riêng tầng chứa nước n21 mực nước có xu thế dâng.

Xem chi tiết tại đây.