Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Đà Nẵng Tháng 7 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất Thành phố Đà Nẵng được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Đà Nẵng là thành phố thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 1.285,4 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 3 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất trong thành phố có 1 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho tầng chứa nước chính Holocen (qh) là 72.716,8 m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất sẽ thực hiện cho 1 tầng chứa nước qh.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 6 tầng chứa nước qh có xu hướng hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,68m tại Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (QT1-QD).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,76m tại Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (QT1-QD) và sâu nhất là -5,13m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3b-QD).

  1. Dbáo mc nước dưới đất

Trong tháng 7 và tháng 8, tầng chứa nước qh mực nước có xu hướng hạ.