Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Cần Thơ Tháng 08 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất TP Cần Thơ được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Cần Thơ là thành phố thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1401,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất TP Cần Thơ gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 289156m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 379013m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 445406m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 182.019m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 309661m3/ngày.

Diễn biến mực nước: Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 7 tại các tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21) dâng so với tháng 6; tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3) và tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1) dâng và hạ không đáng kể so với tháng 6; tầng chứa nước Pliocene trung (n22) hạ so với tháng 6. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,33m thuộc tầng chứa nước qp3 tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh (Q402020M1) và sâu nhất là -16,91m thuộc tầng chứa nước n21 tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060).

Dự báo mực nước vào tháng 8 và tháng 9: các tầng chứa nước qp2-3, qp1 mực nước có xu thế hạ; tầng chứa nước qp3, n22, n21 mực nước có xu thế dâng không đáng kể.

Cảnh báo mực nước dưới đất: trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây.