Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Cần Thơ Tháng 05 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất TP Cần Thơ được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Cần Thơ là thành phố thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1.401,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất TP.Cần Thơ gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 289.156m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 379.013m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 445.406m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 182.019m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 309.661m3/ngày.

Diễn biến mực nước: trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô năm 11/2021 – 4/2022 tại các tầng chứa nước hạ so với cùng kỳ năm trước, riêng tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21) mực nước trung bình dâng hạ so với cùng kỳ 1 năm trước. Mực nước trung bình mùa khô nông nhất là -7,26m tầng chứa nước qp3 tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh (Q402020M1); mực nước trung bình mùa khô sâu nhất là -16,73m tầng chứa nước n21 tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060).

Chất lượng nước: kết quả phân tích mẫu nước mùa mưa năm 2021 tại các công trình quan trắc trong các tầng chứa nước qp2-3, qp1, n22, n21 cho thấy nước thuộc loại nước nhạt, riêng tầng chứa nước qp3 nước thuộc loại nước nhạt đến mặn, một số chỉ tiêu vượt quá giá trị giới hạn (QCVN09-MT:2015/BTNMT).

Dự báo mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2022: các tầng chứa nước qp3, qp2-3 mực nước có xu thế hạ; tầng chứa nước qp1, n22, n21 mực nước có xu thế dâng; tầng chứa nước mực nước có xu thế dâng và hạ.

Cảnh báo mực nước dưới đất: trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây: