Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Cần Thơ Tháng 01 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất TP Cần Thơ được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Cần Thơ là thành phố thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1.401,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất TP Cần Thơ gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 289.156m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 379.013m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 445.406m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 182.019m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 309.661m3/ngày.

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng, hạ so với tháng 11. Giá trị dâng cao là 0,06m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624020) và giá trị hạ thấp là 0,11m tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh (Q402020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,13m tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh (Q402020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,07m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624020).

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Giá trị hạ thấp là 0,07m tại xã Thạnh Quới, huyện Thốt Nốt (Q403020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,37m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,19m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624030).

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,10m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,33m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,19m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624040).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,58m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,66m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601050).

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 12. Giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,64m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -16,58m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060).

Dự báo trong tháng 1/2022 và tháng 2/2022 mực nước dưới đất của tầng chứa nước qp3, qp2-3, qp1 đều có xu thế hạ; riêng tầng chứa nước n22, n21 mực nước có xu thế dâng, hạ.

Xem chi tiết tại đây.