Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Sông Trà Khúc Mùa Khô Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Trà Khúc được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo mực nước tại các tầng chứa nước chính và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Lưu vực sông Trà Khúc là một trong những lưu vực sông ở Việt Nam, phân bố chủ yếu ở tỉnh Quảng Ngãi với diện tích lưu vực 6.111km2. Trong lưu vực sông Trà Khúc hiện này có 10 điểm quan trắc, 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Trà Khúc bao gồm 2 tầng chứa nước chính: Tầng chứa nước Holocene (qh) Tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qh là 903.356 m3/ngày, tầng chứa nước qp là 533.806 m3/ngày.

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình mùa mưa năm 2021 ở các tầng chứa nước trong lưu vực sông có xu thế hạ so với cùng kỳ 1 năm trước, mực nước suy giảm lớn nhất ở tầng chứa nước qh là 0,59m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (QT2b-QN); mực nước suy giảm lớn nhất tầng chứa nước qp là 2,25m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN). Giá trị mực nước mùa mưa năm 2021: mực nước trung bình nông nhất là -0,02m tầng chứa nước qh tại Bình Thới, huyện Bình Sơn (QT2b-QN) và sâu nhất là sâu nhất là -4,61mm tầng chứa nước qh tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN).

Xem chi tiết tại đây.