Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Trên Lưu Vực Sông Vệ – Trà Khúc – Trà Bồng Tháng 02 Năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Vệ – Trà Khúc – Trà Bồng được biên soạn hàng tháng, mùa và năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo mực nước tại các tầng chứa nước chính và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Lưu vực sông Vệ – Trà Khúc – Trà Bồng là một trong những lưu vực sông ở Việt Nam, phân bố chủ yếu ở tỉnh Quảng Ngãi với diện tích lưu vực 6.111km2. Trong lưu vực sông Vệ – Trà Khúc – Trà Bồng hiện này có 10 điểm quan trắc, 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Vệ – Trà Khúc – Trà Bồng bao gồm 2 tầng chứa nước chính: Tầng chứa nước Holocene (qh); tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qh là 903.356 m3/ngày, tầng chứa nước qp là 533.806 m3/ngày.

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 ở các tầng chứa nước chính có xu thế hạ so với tháng 12. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,04m ở tầng qp, tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 5,37m ở tầng qh, tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Xem chi tiết tại đây.