Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Trên Lưu Vực Sông Gianh – Nhật Lệ Tháng 01 Năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo mực nước tại các tầng chứa nước chính và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Hệ thống lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ gồm 2 lưu vực sông Gianh và Nhật Lệ chảy qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Trong đó, sông lớn nhất là sông Gianh diện tích lưu vực 4.680km2; sông Nhật Lệ có 2.650km2 diện tích lưu vực; cả 2 lưu vực sông này chiếm 92% tổng diện tích toàn tỉnh Quảng Bình (trong đó sông Gianh chiếm 58,6%, sông Nhật Lệ chiếm 33,2%). trong lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ hiện này có 17 điểm quan trắc, 28 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 643.460 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 220.470 m3/ngày.

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12/2020 ở các tầng chứa nước có xu thế hạ so với tháng 11/2020. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,19m ở tầng qh, tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch (QT16a-QB). Mực nước trung bình tháng sâu nhất là – -2,76m ở tầng qh, tại xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy (QT14-QB).

Xem chi tiết tại đây.