Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Vĩnh Long Tháng 01 Năm 2021

Vĩnh Long là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1479,1 km2 . Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 12 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Vĩnh Long gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2^2), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2^1). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 208.704m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 363.889m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 382.564m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 276.438m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 408.007m3 /ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 3 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): 

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q209030).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,33m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q21402TM1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,64m tại phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q209030). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước tại công trình Q21402TM1 có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): 

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế không rõ ràng so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại Phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q20903Z).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,88m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q21402ZM1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,14m tại Phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q20903Z). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2^2): 

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 11 năm 2020. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,76m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q214030M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -10,23m tại Phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q209040).

– Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q214030M1) và có xu thế dâng tại Phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q209040).

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây.