Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Bình Tháng 01 Năm 2021

Quảng Bình là một tỉnh thuộc lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ có diện tích tự nhiên là 8.000km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 28 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Bình gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 643.460,0m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 220.470,4m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2020 có xu thế hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 1,19m tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch (QT16a-QB).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,22m tại P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn (QT4a-QB) và sâu nhất là -2,76m tại xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy (QT14-QB). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2020 có xu thế hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,50m tại P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn (QT4b-QB).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,18m tại P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn (QT4b-QB) và sâu nhất là -2,02m tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch (QT1b-QB). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Quảng Bình thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây.