Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Kon Tum Tháng 01 Năm 2021

Kon Tum là một tỉnh thuộc lưu vực sông Sê San có diện tích tự nhiên là 9.676,5 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 26 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Kon Tum được chia thành 3 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước(Q) là 143.371 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 286.080 m3/ngày, tầng chứa nước (n) là 141.914 m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 3 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2020  hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,85m tại TT.Đắk Tô, huyện Đắk Tô (LK135T) và chỉ có một công trình có mực nước dâng là 0,33m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô (LK136Tm1).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,83m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum (LK132T) và trung bình tháng sâu nhất là -6,30m P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum (LK122Tm1). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp):

– Theo kết quả quan trắc tại xã Ia Chim, TP.Kon Tum (LK130T) mực nước trung bình tháng 12 năm 2020  dâng 0,54m so với tháng 11 năm 2020. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước tại công trình LK30T có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2020 có xu thế hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 1,54m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô (LK137T) và dâng cao nhất là 2,68m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum (LK131T).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,11m tại TT.Đắk Mra, huyện Đắk Hà (LK138Tm1) và trung bình tháng sâu nhất là -17,40m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà (LK139Tm1). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu hướng hạ.

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có công trình LK139Tm1 (TCN n – xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà) độ sâu mực nước trung bình tháng 12 là -17,40m đạt 58,00% so với mực nước hạ thấp cho phép (-30m). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Xem chi tiết tại đây.