Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đồng Tháp Tháng 01 Năm 2021

Đồng Tháp là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 3375,4 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 20 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Tháp gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2^2), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2^1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 696.567 m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 571.111 m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 681.846 m3/ngày, tầng chứa nước n2^2 là 754.332 m3/ngày, tầng chứa nước n2^1 là 961.709 m3/ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,39m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031020).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,17m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -5,09m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606020). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,49m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606030).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,15m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -5,90m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206020M1). Trong tháng 12 và tháng 1 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2^2):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 11 năm 2020. Giá trị dâng cao nhất là 0,36m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614050).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,63m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,45m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206030M1). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2^1):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,08m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031040).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,73m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,96m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206040M1). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có công trình Q206030M1(TCN n2^2 – xã Hòa Long, huyện Lai Vung) và công trình Q206040M1 (TCN n2^1 – xã Hòa Long, huyện Lai Vung) độ sâu mực nước trung bình tháng 12 lần lượt là -15,45m đạt 51,50%, – 15,96m đạt 53,20% so với mực nước hạ thấp cho phép (-30m). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Xem chi tiết tại đây.