Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Cần Thơ Tháng 01 Năm 2021

Cần Thơ là thành phố thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1.401,6 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất TP Cần Thơ gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2^2), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2^1). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 289.156 m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 379.013 m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 445.406 m3/ngày, tầng chứa nước n2^2 là 182.019 m3/ngày, tầng chứa nước n2^1 là 309.661 m3/ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3):

– Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị thấp nhất là 0,19m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624020).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,11m tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh (Q402020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,07m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624020). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3):

– Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,14m tại xã Thạnh Quới, huyện Thốt Nốt (Q403020) và giá trị dâng cao nhất là 0,33m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601030).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,46m tại xã Thạnh Quới, huyện Thốt Nốt (Q403020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,12m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624030). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1):

– Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,24m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601040).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,64m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,87m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624040).Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2^2): 

– Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,08m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601050).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,20m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -16,09m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601050). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2^1):

– Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,58m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -16,89m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế dâng tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060) và có xu thế hạ tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624060).

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong thành phố thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây.