Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 01 Năm 2021

Thành phố Hồ Chí Minh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.061km2. Trong phạm vi Thành phố hiện nay có 37 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, TP Hồ Chí Minh gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2^2), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2^1). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 206.017m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 325.317m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 310.945m3 /ngày, tầng chứa nước n2^2 là 414.586m3 /ngày, tầng chứa nước n2^1 là 276.380m3 /ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3):

– Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,81m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (Q01302C) và giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (Q01302DM1).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,29m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (Q01302DM1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,34m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808020). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3):

– Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 1,06m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (Q003340) và giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (Q007030).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,44m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (Q822030M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -26,29m tại phường Đông Hưng, Quận 12 (Q019340). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế dâng, hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1):

– Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,84m tại phường Hiệp Thành, Quận 12 (Q017030M1).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,34m tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (Q821040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -17,77m tại phường Hiệp Thành, Quận 12 (Q017030M1). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế dâng, hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2^2):

– Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404T) và giá trị dâng cao nhất là 0,11m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (Q822040M1).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,39m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (Q822040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -23,72m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011040). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế dâng, hạ.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2^1):

– Trong phạm vi thành phố, tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404ZM1) mực nước trung bình tháng 12 hạ không đáng kể 0,05m so với tháng 11. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Cảnh báo mực nước dưới đất, theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong thành phố thời điểm hiện tại có 3 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Xem chi tiết tại đây.