Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Vu Gia Thu Bồn Tháng 01 Năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn được biên soạn hàng tháng, mùa và năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo mực nước tại các tầng chứa nước chính và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam,bao gồm 5 tỉnh Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng với tổng diện tích lưu vực là 10.035 km2. Lượng mưa hàng năm trên lưu vực sông từ 2.000 – 4.000mm và được phân bố như sau: từ 3.000 – 4.000mm ở vùng núi cao như Trà My, Tiên Phước; từ 2.500 – 3.000mm ở vùng núi trung bình như Khâm Đức, Nông Sơn, Quế Sơn; từ 2.000 – 2.500mm ở vùng núi thấp và đồng bằng ven biển: Tây Giang, Đông Giang, Ba Na, Hội Khách, Ái Nghĩa, Giao Thuỷ, Hội An, Đà Nẵng. Tổng lượng dòng chảy mặt hệ thống sông Thu Bồn vào khoảng 24 tỷ m3, tương ứng với Q0 =760m3/s và M0 = 73,4l/s.km2. Mùa lũ từ tháng X – XII (3 tháng), có lượng dòng chảy chiếm khoảng 64,8% Wnăm.

– Về tài nguyên nước mặt: hiện nay trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có 02 trạm thủy văn, 01 trạm tài nguyên nước. Hiện nay Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đang thực hiện thông báo tài nguyên nước mặt tại trạm Phú Ninh. Trong tháng 12, tổng lượng nước tại trạm Phú Ninh khoảng 93,1 triệu m3, giảm khoảng 75,1 triệu m3 so với tháng trước.

– Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn bao gồm 2 tầng chứa nước chính: Tầng chứa nước Holocene (qh) Tầng chứa nước Pleistocene (qp).

Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qh 800.703 m3/ngày, tầng chứa nước qp 201.618 m3/ngày.

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 ở các tầng chứa nước chính có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,99m ở tầng qh, tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -4,52m ở tầng qh, tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Xem chi tiết tại đây.