Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Đà Nẵng Tháng 01 Năm 2021

Đà Nẵng là thành phố thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 1.285,4 km2. Hiện nay, có 3 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Tài nguyên nước dưới đất trong thành phố có 1 tầng chứa nước chính là: Tầng chứa nước Holocene (qh). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho tầng chứa nước chính Holocen (qh) là 72.716,8 m3 /ngày.

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,47m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3a-QD). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,70m tại Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (QT1-QD) và trung bình tháng sâu nhất là -4,16m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3b-QD).

Dự báo mực nước dưới đất, tầng chứa nước Holocene (qh) trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu hướng hạ.

Cảnh báo mực nước dưới đất, theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong thành phố thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây.