Đề tài: “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước”

Mã số: TNMT.02.48, thuộc Chương trình: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên nước quốc gia đáp ứng nhu cầu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015” do KS. Lê Đình Dũng, Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện.

1. Mục tiêu của đề tài:

– Đề xuất được khung nội dung thông tin cơ bản – metadata đối với các dự án lĩnh vực tài nguyên nước có xem xét vận dụng các chuẩn metadata đã có;

– Hỗ trợ trực tiếp, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước thông qua hệ thống thông tin trực tuyến được xây dựng nhằm cung cấp thông tin cơ bản các dự án lĩnh vực tài nguyên nước.

2. Nội dung nghiên cứu chính:

– Thu thập thông tin cơ bản và phân loại các dự án lĩnh vực tài nguyên nước sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học từ đơn vị quản lý nhà nước về tài nguyên nước Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Xây dựng khung Metadata cho từng loại dự án nhằm tập hợp và thống kê thông tin cơ bản các dự án tài nguyên nước theo nhiều tiêu chí;

– Nghiên cứu đề xuất các công cụ nguồn mở để triển khai xây dựng mô hình và kiến trúc dữ liệu lưu trữ thông tin, thiết lập hệ thống trực tuyến hỗ trợ khai thác thông tin cơ bản các dự án lĩnh vực tài nguyên nước;

– Lập trình xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến phục vụ việc lưu trữ, thêm mới, cập nhật cũng như khai thác cơ sở dữ liệu thông tin cơ bản các dự án tài nguyên nước;

– Triển khai hệ thống trên cổng thông tin Cục quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước.