Đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước”

meta_2

Đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước” do Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện từ năm 2014 đến năm 2015. Qua quá trình thực hiện, Đề tài đã hoàn thành hệ thống trực tuyến đúng tiến độ và đạt chất lượng đề ra.

Hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước là một hệ thống được thực hiện trong chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên nước quốc gia đáp ứng nhu cầu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 – 2015”.

meta_3

Hệ thống hỗ trợ trực tiếp, có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước thông qua hệ thống thông tin trực tuyến được xây dựng nhằm cung cấp thông tin cơ bản các dự án lĩnh vực tài nguyên nước. Hệ thống cung cấp thông tin cơ bản (metadata) các dự án lĩnh vực tài nguyên nước với nhiều chức năng hỗ trợ tìm kiếm, truy vấn thông tin thuộc tính cũng như qua bản đồ công nghệ WebGIS.

Meta_1

Hệ thống sử dụng công nghệ và nền tảng hiện đại, hoạt động trực tuyến. Các module của hệ thống được tổ chức rõ ràng, thân thiện với người sử dụng đồng thời đảm bảo tính bảo mật cao. Hệ thống tích hợp bản đồ với công nghệ WebGIS.

Thông tin cơ bản về các dự án mà hệ thống cung cấp đã đạt được yêu cầu chủ yếu đặt ra, các chức năng kỹ thuật của hệ thống đã được hoàn thiện. Hiện tại, hệ thống đã được triển khai chạy thử nghiệm tại địa chỉ: www.metadata.dawapi.gov.vn

(Hồng Nhung – VP NAWAPI
Nguồn: Chủ nhiệm Đề tài)