Đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn”

t463953

Đề tài được thực hiện trong 02 năm (2015 – 2016) do ThS. Phạm Bá Quyền, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc làm Chủ nhiệm Đề tài. Trong năm đầu thực hiện, Đề tài đã hoàn thành các chuyên đề nghiên cứu khoa học sau:

Thứ nhất, nghiên cứu đặc điểm địa hình, địa mạo và cấu trúc địa chất, kiến tạo trong việc hình thành trữ lượng nước dưới đất vùng núi cao karst Đông Bắc.
Thứ hai, nghiên cứu đặc điểm các hang động karst và mối quan hệ với nước dưới đất vùng núi cao karst Đông Bắc.
Thứ ba, nghiên cứu xác định phân bố lượng mưa theo không gian, thời gian và tài nguyên nước mưa khu vực núi cao karst Đông Bắc Việt Nam.
Thứ tư, nghiên cứu đặc trưng thủy văn và tài nguyên nước mặt khu vực núi cao kartst Đông Bắc; Nghiên cứu đánh giá đặc điểm địa chất thủy văn và tài nguyên nước dưới đất khu vực núi cao karst Đông Bắc Việt Nam.
Thứ năm, nghiên cứu đánh giá khả năng khai thác sử dụng nguồn nước mưa khu vực núi cao karst Đông Bắc.
Thứ sáu, nghiên cứu đánh giá tập quán sử dụng nước phục vụ dân sinh khu vực núi cao karst Đông Bắc.
Thứ bẩy, nghiên cứu đánh giá hiện trạng các loại hình khai thác sử dụng nước đang được áp dụng tại khu vực núi cao karst Đông Bắc.
Thứ tám, tổng quan các giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước trên thế giới.
Thứ chín, tổng quan các giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước đang được áp dụng tại Việt Nam.
Thứ mười, xây dựng mô hình Swat để xác định khu vực thuận lợi và đề xuất mô hình khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước bằng các hồ treo tại cao nguyên đá Đồng Văn.

Qua quá trình thực hiện, Đề tài đã hệ thống hóa được các giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó phân tích, lựa chọn các giải pháp, mô hình thích hợp đối với điều kiện thực tiễn tại vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Đó là các giải pháp khai thác nước chủ yếu có thể áp dụng như: khai thác nước bằng các giếng khoan, giếng đào, thu gom nước từ các mạch lộ thiên, khai thác nước trong các hang động ngầm và giải pháp khai thác nước bằng đập ngăn đối với các suối cạn kiệt mất dòng vào mùa khô.
Đồng thời, Đề tài đã nghiên cứu các đặc điểm địa hình, địa mạo, cấu trúc địa chất thủy văn và phân bố nước dưới đất trên vùng karst Đông Bắc; đề xuất các khu vực có khă năng khai thác và mô hình khai thác nước cho từng khu vực. Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng khai thác nước của nhân dân trong vùng karst Đông Bắc Việt Nam, Đề tài đã xác định được tập quán khai thác và sử dụng nước của từng dân tộc theo khu vực phân bố dân cư. Từ những kết quả đó, Đề tài đã định hướng giải pháp khai thác nước phù hợp với tập quán khai thác nước của nhân dân trong vùng nghiên cứu.
(Hồng Nhung – VP NAWAPI
Nguồn: Chủ nhiệm Dự án)