Sớm ban hành nội dung thể hiện và market bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT về việc hướng dẫn quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước nhằm quy định nội dung kỹ thuật, sản phẩm của việc lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước, lập quy hoạch tài nguyên nước. Theo văn bản trên, bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước vẫn còn chung chung, nội dung thể hiện các lớp thông tin trên bản đồ vẫn chưa thống nhất.

Trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, các hoạt động liên quan đén khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước diễn ra ngày càng mạnh mẽ do nhu cầu sử dụng nước của các ngành kinh tế, lĩnh vực không ngừng gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Xu thế phát triển này kéo theo nhưng tác động làm mất cân bằng nước, các nguồn nước có xu hướng bị cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước cho từng khu vực, lưu vực sông là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Việc nghiên cứ nội dung thể hiện và lập bộ market bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông nhằm thống nhất để xây dựng những quy định chung về lập bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước phục vụ công tác chuyên môn và quản lý.
DL56

Để giải quyết những vấn đề trên, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017: “Nghiên cứu nội dung thể hiện và lập maket bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông”. Nội dung của nhiệm vụ sẽ đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước về nội dung và hình thức thể hiện thông tin; tổng hợp các lớp thông tin và xác định danh mục bản đồ phân bổ nguồn nước và bảo vệ tài nguyên nước; nghiên cứu các nội dung phân bổ nguồn nước và bảo vệ tài nguyên nước để xác định các nội dung, kết quả cần thể hiện trên bản đồ; áp dụng xây dựng bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng. Dự kiến, đến tháng 12/2017 sẽ sớm ban hành dự thảo hướng dẫn xác định danh mục bộ bản đồ, các lớp thông tin và các thức thể hiện các lớp thông tin trên bộ bản đồ phân bổ nguồn nước và bảo vệ tài nguyên nước cho các lưu vực sông liên tỉnh./.

(Mai Phú Lực)