Nghiệm thu cấp bộ “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước”

Sáng ngày 23 tháng 01 năm 2016, Hội đồng KHCN cấp cơ sở của Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tiến hành nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước” do K.s Lê Đình Dũng và K.s Lưu Dũng Hà, Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước làm Chủ nhiệm.

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, Đề tài đã hoàn thành tốt về khối lượng, chất lượng các hạng mục công việc thực hiện trong năm 2015.

Lat_224012006_ntmetadata

Cụ thể:

Nhóm nghiên cứu đề tài đã nỗ lực hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu và đã đạt được mục tiêu đề ra:

– Đã đề xuất được khung nội dung thông tin cơ bản – metadata đối với các dự án lĩnh vực tài nguyên nước dựa trên các chuẩn metadata đã có;

– Đã xây dựng thành công Hệ thống thông tin trực tuyến cung cấp metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã đề ra

Lat_224012006_ntmetadata1

Về chất lượng các sản phẩm của đề tài nghiên cứu, có thể đánh giá như sau:

-Về những lý luận, nghiên cứu khoa học được tổng hợp lại qua 19 chuyên đề và 2 bản báo cáo (báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt) về cơ bản đã đảm bảo được chất lượng, là cơ sở vững chắc để xây dựng sản phẩm cuối cùng là “Hệ thống thông tin trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước”;

– Đối với “Hệ thống thông tin trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước”, qua quá trình cài đặt, chạy thử trên hệ thống của 2 đơn vị là Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước – Cục Quản lý tài nguyên nước, được đánh giá là hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật và mang tính ứng dụng cao. Có thể đưa vào sử dụng thực tế ngay khi đề tài được nghiệm thu;

Ngoài những mặt đã đạt được, Hệ thống thông tin trực tuyến còn một số vấn đề tồn tại cần giải quyết như sau:

– Hệ thống cơ sở dữ liệu cần bổ sung và cập nhật thêm thông tin các dự án lĩnh vực tài nguyên nước;

– Cần hoàn thiện chức năng tìm kiếm để đáp ứng tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước;

Buổi nghiệm thu đã diễn ra thành công, tốt đẹp