Nghiên cứu xác định các yếu tố, thời đoạn, nội dung dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ xây dựng quy trình dự báo

Tài nguyên nước luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa như nước ta hiện nay. Trong đó, công tác đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý và quy hoạch tài nguyên nước (phân bổ, chia sẻ tài nguyên nước).

Hiện tại công tác đánh giá, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước đã được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước thực hiện từ năm 2009 tới nay. Tuy nhiên chưa có quy trình hay hướng dẫn nào về đánh giá, dự báo tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước mặt nói riêng. Vì vậy, việc “nghiên cứu đề xuất xây dựng quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn”, xác định các yếu tố, thời đoạn, nội dung dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ xây dựng quy trình dự báo là cần thiết, nhằm đảm bảo công tác đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt đạt hiệu quả, kịp thời.

Các tài liệu trong và ngoài nước đã nêu có đưa ra phương pháp luận và quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước, nhưng ở những lĩnh vực dự báo khí tượng, thuỷ văn. Tuy hiên, hiện tại chưa có quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt để phục vụ cho công tác cảnh báo và dự báo. 

Đánh giá và dự báo tài nguyên nước có thể được thực hiện theo những thời đoạn khác nhau từ một hoặc hai ngày tới với các tuần hoặc tháng dự báo trong tương lai về số lượng như tổng lượng, lưu lượng lớn nhất, dòng chảy nhỏ nhất….. Khi khoảng thời gian dự báo tăng lên, sai số trong dự báo cũng sẽ tăng. Do đó, dự báo nguồn nước là đánh giá mang tính xác suất về tương lai. Chúng đặc biệt hữu ích trong việc đưa ra quyết định khi không chắc chắn được coi là rõ ràng. Đề án thực hiện cho các mục tiêu:

+ Nghiên cứu xác định các yếu tố dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ xây dựng quy trình dự báo;

+ Nghiên cứu xác định thời đoạn dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ xây dựng quy trình dự báo;

+ Nghiên cứu xác định nội dung và thời gian cung cấp bản tin dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ xây dựng quy trình dự báo;

+ Nghiên cứu xác định tần suất, thời gian, địa chỉ và phương thức cung cấp bản tin dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ xây dựng quy trình dự báo

 

(Hải Lý)