Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của đề tài “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn”

Dong_vanChiều ngày 17/02/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của đề tài “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn”. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và lãnh đạo Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc.

Tại cuộc họp, ông Phạm Bá Quyền, Phó Trưởng phòng Quy hoạch tài nguyên nước, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kế hoạch thi công năm 2017 của Dự án “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn”.

Mục tiêu của đề tài là xác lập được các giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam; đề xuất mô hình thích hợp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại cao nguyên đá Đồng Văn.

Quyen_-Dong_van

Về kết quả của đề tài, năm 2015, đề tài đã hoàn thành 14 báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học. Năm 2016 đề tài tiếp tục hoàn thành 2 báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học, tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lượng nước dưới đất, nước nguồn xuất lộ và nước tại các hồ treo trong vùng núi cao karst Đông Bắc phục vụ cho việc nghiên cứu đánh giá đặc điểm chất lượng nước, xác định quy luật vận động và nguồn gốc nước ngầm trong năm tiếp theo của đề tài. Tiến hành quan trắc động thái nước dưới đất tại các lỗ khoan phục vụ nghiên cứu đánh giá đặc điểm động thái và vận động của nước dưới đất trong năm tiếp theo.

Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của đề tài là thực hiện 15 chuyên đề nghiên cứu khoa học; xác lập được các giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam; đề xuất mô hình thích hợp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại cao nguyên đá Đồng Văn; hoàn thành hồ sơ, sản phẩm tổng kết đề tài.

(TTDLQH&ĐTTNN)