Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHCN cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở khoa học Xây dựng danh mục các nguồn nước dưới đất trên các lưu vực sông ở Việt Nam. Áp dung cho lưu vực sông Hồng”

IMG_9824_re

Chiều ngày 22/01/2016, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tiến hành thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học Xây dựng danh mục các nguồn nước dưới đất trên các lưu vực sông ở Việt Nam. Áp dụng cho lưu vực sông Hồng” do ThS. Nguyễn Văn Huy, Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế làm Chủ nhiệm đề tài.

TS. Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG chủ tịch Hội đồng; ThS. Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng có PGS.TS. Nguyễn Văn Đản và TS. Đặng Đình Phúc, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam; thành viên Hội đồng KHCN và đại diện các Ban cùng tham dự.

IMG_9819_re

Như chúng ta đã biết, tài nguyên nước đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững. Trên trái đất của chúng ta có ba phần tư là nước, song lượng nước sạch phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người là rất hạn chế. Tuy vậy, tình trạng sử dụng nước trên thế giới rất lãng phí và gây tổn hại cho nguồn nước. Những năm gần đây cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì nhu cầu sử dụng nước cũng tăng lên mạnh mẽ. Để có thể sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước cần xác định được các nguồn cung cấp. Vì vậy, nghiên cứu cơ sở khoa học để phân chia, xác định các nguồn nước dưới đất, lập danh mục nguồn nước dưới đất cho từng lưu vực sông là cần thiết để việc xây dựng danh mục đáp ứng được các khía cạnh khoa học và quản lý tài nguyên nước hiện nay.

Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học Xây dựng danh mục các nguồn nước dưới đất trên các lưu vực sông ở Việt Nam. Áp dụng cho lưu vực sông Hồng” hướng đến việc nghiên cứu cách thức phân chia các nguồn nước dưới đất trên quy mô lưu vực sông, hệ thống hoá các thông tin, dữ liệu liên quan để xây dựng danh mục các nguồn nước dưới đất cho các lưu vực trên cơ sở các kết quả điều tra địa chất thuỷ văn và điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên toàn lãnh thổ nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu của quản lý tài nguyên nước cho các lưu vực sông.

Đề tài được thực hiện với hai mục tiêu chính: i) Xác định tiêu chí, nguyên tắc lập danh mục nguồn nước dưới đất lưu vực sông; ii) Xác định nội dung thể hiện danh mục nguồn nước dưới đất lưu vực sông Hồng phục vụ công tác quản lý, điều tra và quy hoạch tài nguyên nước.

IMG_9827_re

IMG_9823_re

Tại Hội đồng, Chủ nhiệm đề tài đã nhận được nhiều ý kiến góp ý quý báu từ các thành viên Hội đồng. Tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định, Chủ nhiệm đề tài sẽ sớm sửa chữa, hoàn thiện để xây dựng, phát triển đề tài. Theo ý kiến của Hội đồng, đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học Xây dựng danh mục các nguồn nước dưới đất trên các lưu vực sông ở Việt Nam. Áp dụng cho lưu vực sông Hồng” là một đề tài có nội dung rộng, ý nghĩa thực tiễn cao, có khả năng phát triển thành đề tài cấp Bộ.

Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu nghiên cứu như: i) Đưa ra nguyên tắc xác định và nội dung thể hiện danh mục nguồn nước dưới đất theo lưu vực sông giúp cho việc quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên vô giá này; ii) Đưa ra tiêu chí đánh giá và hướng dẫn cụ thể về quy trình phân loại nguồn nước dưới đất theo lưu vực sông; iii) Áp dụng được cho việc phân loại nguồn nước dưới đất lưu vực sông Hồng.

IMG_9817_re

(Hồng Nhung – VP NAWAPI
Nguồn: Chủ nhiệm Đề tài)