Danh mục Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2016

Trong năm 2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện 03 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ chuyển tiếp và 01 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ mở mới.

1. Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ kết thúc trong năm 2016: 03 đề tài.

– TNMT.02.46: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thế Trung, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước thực hiện.

– TNMT.02.47: “Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network – ANN) trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Luyện Đức Thuận, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện.

– TNMT.02.49:  “Nghiên cứu phương pháp ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước. Áp dụng thử nghiệm trên lưu vực sông Vệ”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Hà, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện.

2. Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ chuyển tiếp sang năm 2017: 01 đề tài.

– Mã số: 2015.02.06: “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Bá Quyền, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện./.

(Thanh Loan- NAWAPI)