Đề xuất giải pháp xử lý xâm nhập mặn ở cửa sông Vũ Gia – Thu Bồn

Quoc Viet TRINH 1, 2, Harro STOLPE 1, and Lars RIBBE 2

1 Institute for Environmental Engineering and Ecology, Ruhr University Bochum, Germany

2Institute for Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics,Germany

viet.trinh_quoc@th-koeln.de

Xâm nhập mặn là một quá trình tự nhiên xảy ra ở các cửa sông. Nó gây ra những tác động tiêu cực về thủy lợi và nước uống trong những năm gần đây ở sông Vũ Gia – Thu Bồn. Xâm nhập mặn tại các cửa sông thay đổi không đáng kể trong tương lai do sự thay đổi của dòng chảy, mực nước biển, sử dụng nước ở hạ nguồn, hình thái sông và xây dựng các đập thủy điện lớn tại các khu vực miền núi của lưu vực. Để đối phó với sự xâm nhập mặn, chúng ta phải sử dụng cả biện pháp kỹ thuật và phi kỹ thuật để kiểm tra. Qua điều tra thực địa, tính toán thủy lực, mô phỏng, và tham khảo ý kiến của các chuyên gia địa phương, đã đề ra được các biện pháp nhằm phân phối lại dòng sông, ngăn chặn sự di cư của xâm nhập mặn, không làm ảnh hưởng đến các con sông nhỏ, và hỗ trợ sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới trong thời gian ngắn hạn và dài hạn.

lat42

Hình 1: Nhiễm mặn tại cửa sông Vũ Gia – Thu Bồn

Quoc Viet TRINH 1, 2, Harro STOLPE 1, and Lars RIBBE 2

1 Institute for Environmental Engineering and Ecology, Ruhr University Bochum, Germany

2Institute for Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics,Germany

viet.trinh_quoc@th-koeln.de

Xâm nhập mặn là một quá trình tự nhiên xảy ra ở các cửa sông. Nó gây ra những tác động tiêu cực về thủy lợi và nước uống trong những năm gần đây ở sông Vũ Gia – Thu Bồn. Xâm nhập mặn tại các cửa sông thay đổi không đáng kể trong tương lai do sự thay đổi của dòng chảy, mực nước biển, sử dụng nước ở hạ nguồn, hình thái sông và xây dựng các đập thủy điện lớn tại các khu vực miền núi của lưu vực. Để đối phó với sự xâm nhập mặn, chúng ta phải sử dụng cả biện pháp kỹ thuật và phi kỹ thuật để kiểm tra. Qua điều tra thực địa, tính toán thủy lực, mô phỏng, và tham khảo ý kiến của các chuyên gia địa phương, đã đề ra được các biện pháp nhằm phân phối lại dòng sông, ngăn chặn sự di cư của xâm nhập mặn, không làm ảnh hưởng đến các con sông nhỏ, và hỗ trợ sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới trong thời gian ngắn hạn và dài hạn.

Hình 1: Nhiễm mặn tại cửa sông Vũ Gia – Thu Bồn