Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2016

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn 1120/BTNMT-KHCN hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2016.

Theo đó, các đơn vị cần tập trung vào các nội dung chính sau: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2015; xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2016; tiến độ triển khai xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

 Về đánh giá tình hình thực hiện cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ, các đơn vị cần phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những hạn chế bất cập trong quá trình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, từ đó kiến nghị sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách KH&CN cho phù hợp; đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ và cấp cơ sở. Ngoài ra, các đơn vị cần đánh giá tình hình phân bổ và kết quả thực hiện dự toán ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2014, 6 tháng đầu năm và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2015.

 Bộ cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2016 bám sát sát với nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của cơ quan, đơn vị; đúng chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành, trên tinh thần triệt để tiết kiệm.

 Căn cứ hướng dẫn của các Bộ/ngành, các đơn vị hoàn thiện phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, tổng hợp Danh mục kèm theo Phiếu đề xuất nhiệm vụ gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) để rà soát, tổng hợp và thành lập các Hội đồng tư vấn xác định các đề xuất đặt hàng với các Bộ/ngành. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp cơ sở, các đơn vị hoàn thành việc xác định nhiệm vụ và gửi hồ sơ theo đúng các quy định hiện hành về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 20/4/2015.

Các đơn vị gửi Báo cáo kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2016 về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Khoa học và Công nghệ ) trước ngày 05/6/2014.

Các file số gửi theo địa chỉ email: vkhcn@monre.gov.vn.

Nội dung Công văn và các Phụ lục kèm theo

(Theo monre.gov.vn)