Xác lập việc đảm bảo vệ sinh môi trường các khu vực cần được bảo vệ trong dự án khai thác nước ngầm tại bãi giếng Nam Dư – Hà Nội

Thanh Tung TONG* 1, Van Lam NGUYEN 2, Kim Chi HO 1, Du Duong BUI 1

1National center for Water Planning and Investigation (NAWAPI)

2 Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)

Email: thantungtv51@gmail.com

Bảo vệ nguồn nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn trong khu vực khai thác là một vấn đề cấp bách hiện nay. Mục tiêu của bài nghiên cứu này là nghiên cứu các phương pháp đảm bảo vệ sinh môi trường những khu vực cần được bảo vệ cho công việc khai thác nước ngầm tại những nơi địa chất không chắc chắn và thử tính toán xác lập khu vực cần phải bảo vệ môi trường cho dự án khai thác nước dưới đất tại Nam Dư, Hà Nội. Tham khảo các phương pháp đã được thực hiện trên thế giới để từ đó lựa chọn ra phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế của khu vực nghiên cứu. Kết quả cho thấy một khu vực được xác lập tốt nhất là gồm 3 khu vực nhỏ hơn. Cụ thể là “Bảo vệ các giếng khai thác khỏi các nguy cơ ô nhiễm trực tiếp (Khu vực 1), Bảo vệ các giếng khai thác khỏi ô nhiễm hóa chất và vi khuẩn (Khu vực 2), Duy trì số lượng và chất lượng nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước”. Kết quả tính toán bán kính của vùng 1, 2, 3 là khác nhau tùy vào từng giếng, ví dụ giá trị trung bình cho các giếng ở Nam Dư là 10m, 139m, 1016m.

lat17

 

Hình 1: Vị trí lỗ khoan khai thác tại Nam Dư

lat18

 

Hình 2: Bản đồ địa chất thủy văn khu vực nghiên cứu

lat19

 

Hình 3: Mặt cắt địa chất thủy văn của sông Hồng tại bãi giếng Nam Dư