Tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và những kinh nghiệm quản lý rủi ro trong việc phát triển giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tại 2 tỉnh Việt Nam (Phần 2 – End)

Bằng việc xây dựng nhiều kịch bản khác nhau, ta có thể ước tính được chiều hướng của số lượng và chất lượng nước trong tương lai, cũng như các công việc phải làm trong cách thức quản lý chặt chẽ giữa các bên liên quan tại địa phương và doanh nghiệp. Những kịch bản này cần phải được phát triển, thảo luận và phân tích trong hợp tác liên ngành – hay còn gọi là “hội thảo kịch bản”. Cách thức này đã được chứng minh là rất hiệu quả trong việc đạt được sự hiểu biết chung về những vấn đề yếu kém và rủi ro đối với tài nguyên nước, cũng như để hỗ trợ sự phát triển các phương án quản lý khả thi tài nguyên nước trong tương lai.

lat35

Hình 1: Bản đồ nghiên cứu tình huống các khu vực