Tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và những kinh nghiệm quản lý rủi ro trong việc phát triển giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tại 2 tỉnh Việt Nam (Phần 1)

Philipp SCHMIDT-THOMÉ1, Jaana JARVA1, Kristiina NUOTTIMÄKI1,

Long PHAM2, Ha NGUYEN3

1Geological Survey of Finland (GTK);

2Sub-Institute of Hydrometeorology and Climate Change (SIHYMECC);

3Centre for Water Resources Warning and Forecasting (CEWAFO)

Email: philipp.schmidt-thome@gtk.fi

Để quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững thì cần phải có sự hợp tác liên ngành giữa các ngành khoa học, cũng như phải có sự tham gia mạnh mẽ và cam kết giữa các bên liên quan tại địa phương và doanh nghiệp. Hiện tại rất nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên đang bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu do sự phát triển kinh tế – xã hội. Mô hình đánh giá nguồn tài nguyên nước mặt và nước dưới đất dưới sự tác động khác nhau của biến đổi khí hậu và kinh tế xã hội trong nhiều trường hợp đã chỉ ra rằng con người có ảnh hướng lớn hơn rất nhiều so với sự biến đổi khí hậu. Điều này cũng đúng đối với chất lượng nước mặt và nước dưới đất.

lat7

Hình 1: Thay đổi dòng chảy trung bình vào mùa khô (%) tại các trạm ở sông Mã – sông Chu tỉnh Thanh Hóa giám sát theo kịch bản B2 2020-2100 so với giai đoạn đầu (1980-2009).

lat8

 

Hình 2: Những thay đổi dòng chảy hàng năm (%) vào mùa khô ở các con sông của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2020-2100 theo kịch bản A1F1 so với đường ranh giới (1980-2009)