Quy hoạch và điều tra: Nền móng cho sự phát triển bền vững của tài nguyên nước quốc gia

Nước là cốt lõi của sự sống. Ngành tài nguyên nước đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và đầu tư của Đảng, nhà nước và chính phủ. Từ năm 2003, ngành quản lý tài nguyên nước đang từng bước được nâng cao và củng cố dưới sự quản lý thống nhất của Bộ tài nguyên và môi trường (Bộ TN & MT). Trong xu hướng hiện nay, việc quy hoạch và điều tra cơ bản ngày càng được quan tâm nhiều hơn nữa. Mặc dù những sản phầm từ việc điều tra cơ bản vẫn chưa phản ánh được hết tình trạng tài nguyên nước trên toàn quốc, nhưng nó cũng đã góp phần không nhỏ vào công tác quản lý nguồn nước ở nước ta. Quy hoạch tài nguyên nước được coi là một khái niệm mới tuy nhiên tầm quan trọng của nó đối với phát triển kinh tế –  xã hội đã được khẳng định. Mạng lưới quan trắc quốc gia về tài nguyên nước đã được đầu tư xây dựng hoạt động hơn 20 năm và đang trong quá trình hoàn thiện. Để nâng cao chất lượng thông tin cho việc quản lý, đến năm 2020 một số nhiệm vụ đã được định hướng để hoàn thành, bao gồm: Quy hoạch tài nguyên nước ở tất cả các lưu vực sông; điều tra và xây dựng bản đồ tài nguyên nước tỉ lệ 1:200000 trên toàn bộ lãnh thổ; các chương trình điều tra cấp nước cho các vùng cao nguyên và các khu vực khan hiếm nước trong phạm vi của cả nước; các đảo trong chương trình số 47 của chính phủ; đầu tư hiện đại hóa mạng lưới quan trắc tài nguyên nước dựa trên quy hoạch của thủ tướng chính phủ. Ngoài ra, việc tăng cường năng lực tổ chức, hợp tác kỹ thuật, công nghệ và hợp tác quốc tế được coi là phương pháp quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ.