Quản lý dữ liệu nền Gis trong việc bảo vệ nguồn nước, đúc rút kinh nghiệm từ Đức, Việt Nam, Nam Phi.

Harro STOLPE1, Sandra GREASSIDIS2, Christian JOLK2,
Björn ZINDLER2, Andreas ABECKER3 and Roman WOESSNER3

1 EE+E Environmental Engineering and Ecology,

University of Bochum, Germany

Email: Harro.stolpe@rub.de

2 EE+E Environmental Engineering and Ecology,

University of Bochum, Germany

3 Disy Informationssysteme GmbH, Karlsruhe, Germany

Theo nguyên tắc chỉ dẫn của EU Water Framework Directive (EU-WFD) nguồn nước mặt và nước ngầm được quản lý theo ranh giới lưu vực sông. Bài nghiên cứu này đưa ra phương thức đánh giá lưu vực sông dựa vào sự cân bằng nước và chất lượng nước mà đặc biệt là nước ngầm. Phương pháp này là được phát triển trong một dự án nghiên cứu lâu dài của Đức tại Việt Nam, nó dựa trên việc thu thập toàn diện dữ liệu và quản lý dữ liệu nền GIS. Việc đánh giá tài nguyên nước được thực hiện trên cơ sở so sánh nhu cầu nước với nguồn nước có sẵn và các tổn thương của tài nguyên nước với nguy cơ ô nhiễm do sử dụng đất. Cùng với các công ty phần mềm Đức Disy GmbH phương pháp này được tiếp tục phát triển thành một công cụ tự động cho các lưu vực sông ở Nam Phi và đã được thực hiện tại một cơ quan cấp nước. Nghiên cứu này là sự tổng hợp các kết quả từ các quốc gia khác nhau để cung cấp những khuyến nghị cho Việt Nam.

lat9

Hình 1: Các cấp độ trong việc xét duyệt kế hoạch của IWMR

lat10

 

Hình 2: Sơ đồ khối lưu vực thượng nguồn Đồng Nai (Tỉnh Lâm Đồng)

lat11

 

Hình 3: Ví dụ về mức độ ô nhiễm đường dẫn 1 tại lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai